Building a custom image

Да се разработи Linux/OSGi базирана разпределена сензорна система за събиране на метеорологични данни, състояща се от сензорна, сервизна и приложна части. Съставните части на системата да са гъвкаво конфигурируеми и с възможност да работят върху различни платформи. Функционалността, свързана с всеки отделен сензор да е йерархично разпределена и да може да се преконфигурира по време на работа на системата. Всеки отделен сензор или група, както и поддържаните от тях услуги да се регистрират в системата автоматично след инсталирането и пускането им в действие. Интерфейса към потребителя и персонала по поддръжката да е унифициран и достъпен чрез специализирано приложение или Интернет. Да се дефинират критерии за оценка на системата и съставните и части. Да се извърши анализ на възможни решения съобразно дефинираните критерии.

Building a custom image

Postby mladen » Wed Aug 17, 2011 5:03 pm

Ångström images can be customized to satisfy particular requirements. Building a custom image is simple like building of custom recipe. We are going to use minimal-image as template, but in addition to add some extra packages
Code: Select all
mkdir -p /angstrom/sources/local/recipes/images

Add new file for custom image
Code: Select all
nano /angstrom/sources/local/recipes/images/minimal-osgi.bb

with the following content
Code: Select all
require ${BBFILE_PATTERN_oe}/recipes/images/minimal-image.bb

IMAGE_INSTALL += "\
        jamvm \
        nano \
        librxtx-jni \
        mladen \
        "

export IMAGE_BASENAME = "minimal-osgi"

By creating a custom image, a developer has total control over the contents of the image. It is important use the correct names of packages in the “IMAGE_INSTALL” variable. The names must be in the OpenEmbedded notation instead of Debian notation, for example "glibc-dev" instead of "libc6-dev" etc. Run building of image:
Code: Select all
bitbake minimal-osgi

After building image file could be found here:
Code: Select all
 /angstrom/build/tmp-angstrom_2008_1/deploy/glibc/images/cs-e9302/Angstrom-minimal-osgi-glibc-ipk-2011.03-cs-e9302.rootfs.tar.bz2
mladen
 
Posts: 10
Joined: Tue Feb 22, 2011 5:16 pm

Return to OSGi based sensor network

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron